വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുറത്തേക്ക് 'സവർണ ജാഥ' നയിച്ചത്?

A] മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ
B] സി.കേശവൻ
C] ഡോ.പൽപ്പു
D] കുമാരനാശാൻ
Lift Operator Previous Question Paper

മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ